Mấy giờ rồi

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đọc Báo

  TKB 20.03.2017BS

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thụy Hưng Hảo
  Ngày gửi: 14h:18' 17-03-2017
  Dung lượng: 276.0 KB
  Số lượt tải: 24
  Số lượt thích: 0 người
  "Trường THCS BÌNH CHUẨN
  Năm học 2016 - 2017
  Học kỳ 2" THỜI KHOÁ BIỂU số 9
  BUỔI CHIỀU
  Thực hiện từ ngày 20 tháng 03 năm 2017

  THỨ TIẾT Cúc Lài Ng.Liên Phượng(H) Sinh Sữa L.Thuỷ Gấm Lan(Địa) Q.Liên Loan Nhựt Yến(S) Diệu(GDCD) Ng.Huệ Tiền Diệu H.Trang Nam Thảo Thiệt M.Loan Lư(MT) Lâm Thao (N) P.Anh Chi Hồng Đ.Huệ Lam Quyên Tâm(A) Thảo(A) Thân(Anh) Thủy Bắc Danh(Si) Hoàng Huyền Ngân Anh (S) Chung(Sử) Đ.Lan Lý Thưởng L.Bình Đào(Toán) Đức Hải Hiếu Hoa(Toán) Ng.Hương Liên Phúc Thanh(T) Thành Thắm Thùy Thy Hải(V) Đức(V) Hoa(Văn) Hương(v) K.Lan(V) Kiều M.Lan Tr.Lan Liên(V) Ng.Ngọc Nhung(V) Oanh(V) Phương Việt Anh Thoa (V)
  2 1 CNghệ - 8A13 Hoá - 8A8 CNghệ - 8A3 Hoá - 8A17 Địa - 7A15 Địa - 8A16 Địa - 7A3 Địa - 8A10 GDCD - 7A6 Lý - 7A2 Lý - 8A6 MT - 7A16 NNgữ - 7A13 NNgữ - 7A18 NNgữ - 8A2 NNgữ - 7A9 NNgữ - 7A7 NNgữ - 8A14 Sinh - 7A12 Sinh - 8A12 Sử - 7A8 Sử - 7A5 Toán - 7A1 Toán - 7A14 Toán - 7A4 Toán - 7A17 Toán - 8A5 Toán - 7A10 Toán - 8A9 Toán - 8A11 Văn - 8A4 Văn - 8A1 Văn - 8A15 Văn - 8A7 Văn - 7A11
  2 CNghệ - 8A10 CNghệ - 8A1 Hoá - 8A15 Địa - 7A18 Địa - 8A14 Địa - 7A7 Địa - 8A2 GDCD - 7A3 Lý - 8A3 MT - 7A1 MT - 7A15 NNgữ - 8A7 NNgữ - 7A12 NNgữ - 8A11 NNgữ - 7A8 NNgữ - 8A13 Sinh - 7A9 Sinh - 7A5 Sinh - 8A6 Sinh - 8A16 Sử - 7A10 Sử - 7A13 Sử - 7A16 Toán - 7A2 Toán - 7A14 Toán - 7A4 Toán - 7A17 Toán - 8A5 Toán - 8A8 Toán - 8A12 Văn - 8A4 Văn - 7A6 Văn - 8A17 Văn - 8A9 Văn - 7A11
  3 CNghệ - 8A11 Hoá - 8A9 CNghệ - 8A5 Hoá - 8A16 Địa - 7A16 Địa - 8A3 Địa - 7A11 GDCD - 7A10 Lý - 7A3 MT - 7A17 NNgữ - 8A6 NNgữ - 7A15 NNgữ - 8A12 NNgữ - 8A1 NNgữ - 7A5 NNgữ - 7A2 Sinh - 7A6 Sinh - 8A14 Sử - 7A9 Sử - 7A4 Sử - 7A1 Toán - 8A7 Toán - 7A13 Toán - 8A2 Toán - 7A7 Toán - 8A4 Toán - 8A15 Toán - 8A8 Toán - 8A13 Văn - 7A12 Văn - 7A18 Văn - 8A17 Văn - 7A14 Văn - 7A8 Văn - 8A10
  4 CNghệ - 7A3 CNghệ - 8A17 Hoá - 8A6 Địa - 8A1 Địa - 8A15 Địa - 7A8 Địa - 8A7 GDCD - 7A16 Hoá - 8A5 Lý - 7A1 Lý - 8A11 MT - 7A11 MT - 7A18 NNgữ - 8A8 NNgữ - 7A17 NNgữ - 8A3 NNgữ - 7A10 NNgữ - 8A16 NNgữ - 7A2 Sinh - 8A13 Sinh - 8A9 Sinh - 7A4 Sử - 7A6 Sử - 7A15 Toán - 7A13 Toán - 8A2 Toán - 7A7 Toán - 8A4 Toán - 8A14 Toán - 8A10 Toán - 7A5 Văn - 7A12 Văn - 7A9 Văn - 7A14 Văn - 8A12
  5 ChCờ - 7A18 ChCờ - 8A15 ChCờ - 8A8 ChCờ - 8A1 ChCờ - 8A13 ChCờ - 8A9 ChCờ - 8A7 ChCờ - 7A16 ChCờ - 8A5 ChCờ - 7A7 ChCờ - 7A9 ChCờ - 7A17 ChCờ - 8A11 ChCờ - 8A2 ChCờ - 7A10 ChCờ - 8A16 ChCờ - 7A3 ChCờ - 7A6 ChCờ - 8A6 ChCờ - 7A4 ChCờ - 8A10 ChCờ - 7A1 ChCờ - 7A2 ChCờ - 7A13 ChCờ - 8A14 ChCờ - 7A5 ChCờ - 7A12 ChCờ - 8A3 ChCờ - 7A15 ChCờ - 8A17 ChCờ - 7A14 ChCờ - 7A8 ChCờ - 8A12 ChCờ - 8A4 ChCờ - 7A11
  3 1 CNghệ - 7A7 CNghệ - 8A15 Hoá - 8A12 CNghệ - 8A4 Địa - 7A14 Địa - 8A14 Địa - 7A2 Địa - 7A10 GDCD - 7A17 GDCD - 8A11 Hoá - 8A3 Lý - 7A12 MT - 7A9 Nhạc - 7A18 Nhạc - 8A7 NNgữ - 8A10 Sinh - 7A13 Sinh - 7A8 Sinh - 8A2 Sinh - 7A3 Sử - 7A11 Sử - 8A1 Toán - 7A1 Toán - 8A16 Toán - 7A4 Toán - 8A5 Toán - 7A15 Toán - 8A9 Toán - 8A13 Toán - 7A6 Văn - 7A16 Văn - 8A17 Văn - 8A8 Văn - 8A6 Văn - 7A5
  2 CNghệ - 7A13 CNghệ - 8A10 Hoá - 8A11 CNghệ - 8A8 Địa - 7A17 Địa - 8A15 Địa - 7A1 Địa - 7A5 Địa - 8A7 GDCD - 8A3 Hoá - 8A1 Lý - 7A8 MT - 7A10 Nhạc - 7A7 Nhạc - 8A16 NNgữ - 7A18 NNgữ - 7A4 Sinh - 7A11 Sinh - 8A13 Sinh - 8A4 Sử - 7A12 Sử - 8A2 Toán - 8A6 Toán - 7A14 Toán - 7A3 Toán - 8A5 Toán - 7A9 Toán - 7A15 Toán - 8A9 Toán - 8A12 Toán - 7A6 Văn - 7A16 Văn - 8A17 Văn - 7A2 Văn - 8A14
  3 CNghệ - 7A5 CNghệ - 8A16 Hoá - 8A13 CNghệ - 8A5 Địa - 7A13 Địa - 8A17 Địa - 7A11 Địa - 8A10 GDCD - 7A15 GDCD - 8A12 Hoá - 8A2 Hoá - 8A4 Lý - 7A10 MT - 7A12 Nhạc - 7A6 NNgữ - 7A17 NNgữ - 7A4 Sinh - 7A16 Sinh - 7A7 Sinh - 8A3 Sinh - 7A1 Sử - 7A8 Sử - 8A7 Sử - 7A18 Toán - 8A6 Toán - 7A14 Toán - 7A3 Toán - 7A9 Toán - 8A8 Toán - 8A11 Văn - 8A1 Văn - 8A15 Văn - 7A2 Văn - 8A9 Văn - 8A14
  4 CNghệ - 8A13 Hoá - 8A14 CNghệ - 8A7 Địa - 7A9 Địa - 7A7 Địa - 8A8 GDCD - 7A12 GDCD - 8A9 Lý - 7A6 MT - 7A13 Nhạc - 7A4 Nhạc - 8A11 NNgữ - 7A11 Sinh - 7A15 Sinh - 8A1 Sinh - 8A17 Sử - 8A12 Sử - 7A17 Sử - 8A6 Sử - 7A3 Toán - 7A2 Toán - 8A3 Toán - 7A8 Toán - 8A4 Toán - 7A10 Toán - 7A18 Toán - 7A16 Toán - 8A10 Toán - 7A5 Văn - 8A2 Văn - 8A15 Văn - 8A5 Văn - 7A1 Văn - 7A14 Văn - 8A16
  5 CNghệ - 7A10 CNghệ - 8A2 Địa - 7A15 Địa - 8A13 Địa - 7A3 Địa - 8A6 GDCD - 7A13 GDCD - 8A1 Lý - 7A17 Nhạc - 7A9 Nhạc - 8A8 NNgữ - 8A11 NNgữ - 7A11 Sinh - 7A12 Sinh - 8A12 Sinh -
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THCS BÌNH CHUẨN

  Hôm nay tôi sẽ

  Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.
  Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể và ăn mặc ưa nhìn hơn.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích...
  Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào. Bạn cũng vậy nhé! Hãy nhớ rằng: Gieo suy nghĩ, bạn sẽ gặt hành vi. Gieo hành vi, gặt tính cách. Và gieo tính cách, bạn gặt số phận. Hãy gieo cho mình những suy nghĩ tích cực mỗi ngày để bạn có một tinh thần trong lành, mạnh mẽ. Hãy đọc trang này mỗi ngày như câu thần chú cho sức mạnh nội tại của bạn. Và bạn sẽ ngạc nhiên vì những kết quả bạn nhận được. Chúc bạn có một ngày hữu ích và tràn đầy những niềm vui, sự yêu thương

  CẢM ƠN CÁC QUÝ VỊ, THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ TRUY CẬP VÀO WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS BÌNH CHUẨN. SỰ ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ VỊ SẼ LÀM NÊN THÀNH CÔNG CHO TRANG WEB NÀY. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!Bản quyền thuộc về Trần Thụy Hưng Hảo – Phó Hiệu trưởng

  Chim
  Bướm nâu đỏ đốm trắng
  Cao cát bụng trắng
  Nấm chân chim
  Thằn lằn bay
  Trảng Tà nốt
  Le le nâu
  Cò trắng